Klauzula informacyjna dla uczestników konferencji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych, czyli przedsiębiorcą decydującym o celu i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych jest firma KSI z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Administratorem”).
  2. Administrator przetwarzać będzie następujące Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko i miejsce (w tym adres) pracy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konferencji przez Administratora. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu wykonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli zawieramy z Tobą umowę, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych wykonywane jest dla wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych, podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Administrator może przetwarzać dane osobowe na podstawie Twojej zgody, wtedy zastosowanie znajdzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  3. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą partnerzy konferencji, których pełna lista dostępna jest na stronach internetowych konferencji oraz podmiot udostępniający sale konferencyjne.
  4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego, nie dłużej jednak niż 10 lat od zakończenia konferencji.
  5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, możesz ją w każdej chwili wycofać.
  6. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziesz mógł uczestniczyć w konferencji. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie zgody, informujemy, że jest ona dobrowolna.
  8. Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
  9. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Uprzejmie informujemy, że udział w konferencji może być bezpłatny, przy czym w takim przypadku prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.